Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van Woon Match. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van een van Woon Match’s websites of diensten. Deze Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van Woon Match. Lees deze zorgvuldig door voordat u Woon Match gaat gebruiken.

U kunt de Gebruiksvoorwaarden ook inzien door een verzoek in te doenen om de gebruiksvoorwaarden toesturen. Hiervoor kan je mailen naar info@Woon-Match.nl.

Wie is Woon Match?

Woon Match B.V. (hierna: Woon Match) is een internetonderneming die het Nederlandse aanbod van woon- en bedrijfsruimte, koop en huur, op internet presenteert op verschillende websites zoals Woon-Match.nl. Het postadres van Woon Match bevindt zich in Breda op de stadionsstraat 10 C – 11 en beschikt niet over een hoofdkantoor. Woon Match is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer !–!.

Algemeen

Op het gebruik van een Woon Match website zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die Woon Match publiceert op de Woon Match websites van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van Woon Match.

Woon Match behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Woon Match websites en/of het versturen van een mededeling per email aan alle Woon Match accounthouders. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van Woon Match, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van Woon Match tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Uw rechten en plichten

U dient zich als gebruiker van een Woon Match website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  1. Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Woon Match en/of derden;
  2. Het doen van inbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  3. Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  4. Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woon Match, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Alleen indien Woon Match u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van Woon Match, waarbij de website binnen de kaders van Woon Match verschijnt) aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@Woon-Match.nl.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Woon Match zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

Materiaal

Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) op Woon Match geeft u Woon Match toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Woon Match. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of niet aan Woon Match gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Woon Match stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen.

Woon Match heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien Woon Match een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

Hoe gaat Woon Match met uw persoonlijke gegevens om?

In het privacybeleid kunt u lezen waarvoor Woon Match de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. In het cookiebeleid vindt u meer informatie over de cookies die Woon Match gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebben alleen betrekking op de websites van Woon Match en niet op andere websites waarvoor op de Woon Match websites links worden aangeboden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Woon Match is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Woon Match zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Woon Match is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Woon Match is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Woon Match websites worden aangeboden.

Woon Match is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Woon Match.

Woon Match garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Woon Match garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Woon Match garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar). Woon Match is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Woon Match.

U vrijwaart Woon Match tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

  1. Het gebruik van informatie op een Woon Match websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
  2. Die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Woon Match websites.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen?

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Woon Match op te nemen.

Woon Match B.V.
Postadres:
Stadionstraat 10 C– 11
4815 NC Breda

info@WoonMatch.nl

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast op 1 september 2019.